Reklamácia a záruka, vrátenie a vrátenie do 14 dní bez udania dôvodu

1. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim obhliadnuť a prekontrolovať bez zbytočného odkladu. V prípade zistených závad je kupujúci povinný predávajúceho o týchto závadách informovať písomne, telefonicky alebo e-mailom do 24 hodín od prevzatia tovaru. V oznámení o reklamácií musí byť uvedený podrobný popis závady. Adresa a kontakty pre reklamáciu sú zhodné s adresou prevádzkovateľa.

2. V prípade poškodenia zásielky prepravcom, je nutné aby kupujúci reklamoval závadu u prepravcu, prípadne s ním spísal reklamačný protokol alebo poškodenú objednávku neprevzal.

3. Do troch dní po obdržaní oznámenia o závadách, predávajúci informuje kupujúceho o následnom postupe. V prípade vybavenia reklamácie u predávajúceho, kupujúci zašle predmet reklamácie poistenou zásielkou na svoje náklady.

4. V závislosti na druhu závad a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi t.j. Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom v znení neskorších zmien a doplnení, sa má kupujúci domáhať, aby tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový, prípadne môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa tovar nedá opraviť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Vrátená kúpna cena je znížená o náklady na poštovné a balné vzniknuté zo strany prevádzkovateľa.

5. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou produktu, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, nedodržania odporúčaného ošetrovania materiálu výrobku, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.  Predávajúci nezodpovedá za zlý výber veľkosti tovaru, pretože podrobný popis je vždy pod tovarom. Na závady týchto druhov sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka a nie je to predmetom reklamácie. Kupujúci môže požiadať predávajúceho o upresnenie niektorých vlastností, materiálu, či rozmerov emailom. Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí od prepravcu ihneď skontrolovať. Vybavovanie reklamácie je zahájené prevzatím závadnej veci od pošty, v prípade osobného uplatnenia reklamácie od dátumu jeho predania.

6. Vrátenie, výmena tovaru
Výmena, alebo vrátenie tovaru je možné len u nepoužitého tovaru, v originálnom, neporušenom obale spolu s dokladom o kúpe, je možné ju uplatniť po konzultácii s predávajúcim, do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar zaslaný predávajúcim na dobierku nie je akceptovateľný.
Tovar zakúpený v e-shope možno vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu. Tovar by sa mal vrátiť za predpokladu, že sa zariadenie nepoužilo, nepoškodilo a je v originálnom a nepoškodenom balení a nalepené originál ochranné fólie.

Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 dní. Pre posúdenie splnenia tejto lehoty je rozhodujúci deň predania veci či písomného vyjadrenia k reklamácii pošty.